Hoa trắng thôi cài trên áo tím (Huỳnh Anh - Kiên Giang)