Hình ảnh người em không đợi (Hoàng Thi Thơ - Tôn Nữ Trà Mi)