Đoàn người trên biển cả (Võ Đức Thu - Nguyễn Văn Cao)