Đường về (Quang Khải - Hoàng Trọng)
(thiếu trang 3, 4)