Nhớ thương ngày tháng qua - Yesterday once more (LV Phan Kiên - Kỳ Phát)